Jigolonun An?lar?

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Selamlar millet. Hikayemi burada yazmakla kitap olarak ele almak aras?nda kald?m ama yazsam da pek bi halt olmayaca?? kan?s?yla burada bari payla?ay?m dedim. 1.83 boyunda, 79 kilo bir erke?im. Orta derece kasl?y? bir vücudum ve ak?c? bir konu?mam vard?r. Asl?nda Antalya’da ö?renciyim ve aile durumum çok iyi olmad??? için malum çal??mak gerekiyor. Gerekiyor da i? hayat?m?n buraya gelece?ini hiç dü?ünmezdim. Fazla uzatmadan ba?layal?m art?k. (Not: ?simler de?i?tirilmi?tir.)
Ailem ben çok küçükken Antalya’ya gelmi?, öyle de kalm???z burada. Do?ma büyüme bural?y?m yani. Geni? bir arkada? çevrem ve hep düzgün bir k?z ortam?m olmu?tur. Elim aya??mda düzgün ?imdi, hakk?m? yememek laz?m. Babadan kalma olsa gerek, hep dövü? sporlar?yla ilgili olmu?umdur. S?k s?k antrenman yapar, kendimi formda tutmaya çal???r?m. Tabii bütün bu esnada bir fiil de çal??m???md?r hep. Bask? atölyelerinden ma?azalara, çevirmenlikten özel butler servisine kadar sürekli kendime bir ?eyler katabilece?im i?lerin pe?inde ko?tum. ?lk defa lise üçüncü s?n?fta bekaretimi at?p milli oldum. Gel zaman git zaman, üniversiteye kadar sürekli yolumu buldum. Tabii dedi?im gibi, maddi durumlar s?k?nt? oldu?u için ?ehir d??? hayal. Bende üniversiteyi bir sene daha erteleyip çal??maya karar verdim. Derken bir sene ak?p gitti ve okul dönemi geldi. Tabii yabanc? dilim çok iyi oldu?u için okul konusunda hiçbir s?k?nt?m olmad?. ?stedi?im bölüme 70 puan fazlayla girdim hatta. Art?k tatilin son günleriydi ve cepteki parayla hayat?m? güzelle?tirme vakti gelmi?ti.
Yaz?n son günlerine do?ru bir arkada??mdan davet ald?m. Jenet, buraya tatillerde gelip arkada?lar?nda kalan, benden ya?ça oldukça büyük fakat hala çekicili?ini koruyan bir kad?nd?. Kendisiyle bir al??veri? merkezinde kasiyerle problem ya?ad???nda tan??m??, ikisi aras?ndaki dil bariyerini a?malar?na yard?m etmi?tim. Arada s?rada denk gelirsek birer kahve içer ve muhabbet ederdik. Tabii o yaz i?ten erken ayr?lma sebebim olan bir ameliyat geçirmi?tim. ?yile?me dönemim neredeyse bitmi?, geriye sadece rutin kontroller kalm??t?. O yüzden rahatça ç?k?p gezebiliyordum. Bir ak?am, arkada?lar?m?n yan?ndan eve dönerken Janet’tan bir mesaj geldi. Kendisi sahilde yeni bir beach club’?n aç?l???ndayd? ve beni de davet ediyordu. Kendisi gayet varl?kl? bir kad?nd? ve yeni yerin sahibi arkada?lar?yd?. Ben ba?ta m?r?n k?r?n etsem de içkilerin bedava oldu?unu duyunca k?ramad?m. Sahile vard???mda bahsetti?i Beach Club’?n önüne gelmi? ama onu bir türlü bulamam??t?m. Ben gelesiye kadar o bedava ?ampanyan?n dibine vurmu?, kafas? güzel olmaya ba?lam??t? bile. Beni görür görmez bir h???mla sar?ld?. Ba?ta biraz geri dursam da o güzel kafayla öyle bir sar?lm??t? ki içim bir ho? olmu?tu resmen. Beni masas?na davet etti?inde masada mekan?n sahibi ailenin k?z? da vard? ama hiç heveslenmeyin, yüzüne bak?lacak tip de?il. O k?z arada s?rada masadan ayr?l?p geri geliyor, tabii ailesi de masaya u?ramay? ihmal etmiyordu. Tabii bu esnada Janet sürekli ortada gezinen garsonlardan dolu bardaklar? al?p duruyordu. Hatta birinde aya?? tak?l?nca onu yakalam??t?m. Ama centilmence, öyle abazal?kla etki b?rak?cam diye fortçular gibi yap??mad?m yani. Yine muhabbete devam ediyorduk ama bende git gide güzel olmaya ba?l?yordum. Muhabbet esnas?nda o benim dizimi ok?uyor, ben onun belini tutuyor ufak ufak dans?na e?lik ediyordum. Tam yeter art?k içmeyelim derken masaya dom perignon getirdiler. ?kimizde birbirimize ?öyle bir bak?p gülümsedik ve hemen bardaklar?m?z? doldurdum. Toku?turup bir seferde diktik kadehleri. Tam bu s?ralarda muhabbet sevgiliye ba?lanm??t?. O ara bo?tayd?m ve geçirdi?im ameliyattan dolay? uzun süredir icraat yoktu. Tabii o kafayla bir her halt? konu?ur olmu?tuk. Bir ara masaya bir kad?n gelip bize mekan sahibinin k?z?n? görüp görmedi?imizi sordu. Görmedi?imizi söyledikten sonra kad?n gitmi?ti. Ben Janet’e sormay? unuttu?um için ona görüp görmedi?ini sordu?umda görmedim demi?ti. Hemen akabinde evrensel sakso hareketini yapt?. Eliyle yarak tutar gibi yap?p diliyle yana??n? kabartm??t?. Kendisi de en az benim kadar ?ok olmu?tu ve ikimizde kahkahay? basm??t?k. Kendimize gelince “sonuçta yaz ba?l?yor” demi?ti. Bende ona hakl? oldu?unu söyledim ve göz göze kilitlendik. Asl?nda bende iyiden iyiye azm??t?m ve art?k tabu falan dinleyecek halim kalmam??t?. ?? atmak için “iyi bir saksonun nas?l oldu?unu unuttum neredeyse” dedim. Ben daha canl? bir hareket beklerken o “bende” demi?ti. Acaba kendini yalayan olarak m?, yalatan olarak m? söylemi?ti? Zaten bende de bunlar? dü?ünecek kafa kalmad??? için bodoslama sordum nas?l yani diye. O da evvelsi gün eski sevgilisinin geldi?ini ve am?n? yalamay? reddetti?ini söyledi. Bende f?rsat bu f?rsat deyip yürümeyi b?rak?p resmen ko?tum kad?na. Belinden yava?ça tekrar tutup kula??na e?ilip “sana bir teklifim var ama al?nmak yok” dedim. Geri çekilip bakt???mda yüzündeki o piç gülümsemeyi görmü?tüm. “Dinliyorum” dedikten sonra “Madem yaz ba?l?yor, geride kalmayal?m. ?kimizde birbirimizi a?z?m?zla rahatlatal?m” dedim. Geri dönüp bir iki saniye dü?ünerek bana bak?nca biraz t?rsmad?m de?il. Sonradan ?i?eyi eline ald? ve elimi tutarak beni sürükledi.
Beach’in kad?nlar tuvaletine girdi?imizde bir anda utanm??t?m. Art?k herkesin mi kafas? güzeldi nedir, kimse çemkirmedi. Biz Janet’le bo? bir kabine girdik. Girer girmez klozetine kapa??n? indirip üzerine oturdu ve pantolonumun dü?mesini açt?. Fermuar? indirip boxer’?n aras?ndan sikimi d??ar? ç?kard?. O Antalya s?ca??nda, o kadar alkolün etkisiyle a?z?na almas?yla derin bir nefes çektim. Öyle güzel, öyle s?cakt? ki a?z?n?n içi, vakumlaya vakumlaya yalamaya ba?lad??? sikim saniyeler içinde dimdik olmu?tu. O yalad?kça ben kendimden geçiyor, saç?n?n aras?nda ellerimi gezdiriyor, git gide daha da derine bast?r?yordum. Önceki k?z arkada?lar?mda hep derinlik sorunu oldu?u için ittirirlerdi beni ama ne kadar çok bast?r?rsam Janet o kadar ?evke geliyordu. Ben yalarken ç?kard??? seslerle iyice mest olmu? gelmek üzereydim. Geliyorum diye uyarsam da kafas?n? çekmemi?ti. Ben art?k tüm ?evkimle Janet’in a?z?na bo?al?yordum. Derinlerine do?ru h?zl?ca ak?tmama ra?men o hepsini yutuyordu. Kalkar kalkmaz a?z?n? aç?p bana gösterdi?inde tertemizdi. Nas?l hepsini yutabildi?ine ?a??rmaktan kendime gelememi?ken, o elimden tutup beni d??ar? sürükledi. Ne oldu?unu sordu?umda, “burada rahat edemem eve geçiyoruz.” demi?ti.
Sahilde yak?nda evi vard?. Tabii o araba kullan?rken de rahat durmuyorduk. Ben art?k her ?ey aç?k seçik zaten diye rahatlam??, o arabay? kullan?rken gö?üslerini d??ar? ç?karm??t?m. D boyunda (bizdeki 90’a tekabül ediyor san?r?m) gö?üsleri görünce dayanamay?p, zaten camlar? filmli olan jipte sikimi ç?kar?p ona bakarak s?vazlamaya ba?lam??t?m. Neredeyse ilki kadar h?zl? kalkm??t? sikim. O esnada a?z?m kurudu ?i?eyi versene dedi?inde ?i?eyi tuvalette unuttu?um akl?ma geldi. Ona ?a??r?p bir gülme tutsa da o azg?nl?kla uzun sürmedi. Evine vard???m?zda o merdivenleri ç?karken o güzel elbisesinin alt?ndan götünü ok?amaya ba?lam??t?m bile. Kap?y? açar açmaz içeri geçmesini benim gelece?imi söylemi?tim. Kendisinin varl?kl? oldu?unu ve ikimizin de ne kadar azg?n oldu?unu bildi?im için içeri geçer geçmez alkolün yerini sordum ve bir ?i?eyi bugün ziyan edece?imi söyledim. O odan?n yerini gösterip içeri yatak odas?na geçmi?ti, bense mutfaktan bize iki ?i?e bira ç?kar?yordum. ?çeri gidince onu yatakta uzanm?? görünce kald?r?p biras?n? verdim. O içerken benim beklemem garibine gidip niye içmedi?i sorunca “sen önce susuzlu?unu gider” dedim. Tekrar dikti?i biradan seri iki yudum daha al?p komedinin üzerine koydu. Bende elimdeki biray? gö?üslerinin üzerinden döküp belirginle?en gö?üs uçlar?n? yalamaya ba?lad?m. Diri diri olan uçlar?ndan a?a?? inip ete?ini s?y?rd?m ve kas?klar?na bir öpücük kondurdum. O ise dik bir halde inlemeye ba?lam??t?. Elimle yava?ça onu yata?a do?ru ittirip uzanmas?n? sa?lad?m. bende pantolonumu ç?kar?p o güzel am?n önündeki yerimi ald?m. Biram? üzerine dökünce biraz irkilse de hemen elini kafama koyup beni bast?rmaya ba?lam??t?. Laf aram?zda, am yalamay? sevdi?im için ba?ar?l?y?md?r da. Bira da biraz temizlemeye yarad??? için dudaklar?n? dilimle aralay?p direk rahim a?z?na yap??t?rd?m dilimi. Sonra iyice yava?lay?p yukar? ç?k?p klitorisini emmeye ba?lad?m. o s?rada bacaklar? titremeye ba?lam??t? bende iyi bast?rm??t?m kafam?. Arada bir rahim a?z?na u?ruyor, geliyorum der demez am?ndan ayr?l?p kas?klar?na kadar ç?k?yor birazc?k durulunca hemen geri iniyordum. art?k dayanamaz hale gelip ç??l?k atarak geliyorum dedi ve a?z?ma bo?almaya ba?lad?. Daha önce birkaç kad?nda daha denk geldi?im için o kadar ?a??rmam??t?m ve bütün sular? a?z?ma toplay?p am?ndan a?a?? bo?altt?m. Bir kere daha a?z?mla bo?altt?ktan sonra sikim iyice sertle?mi?ti ve yan?na uzan?p üzerime ç?kmas?n? söyledim. Hayat?mda yukar?da bu kadar ba?ar?l? bir kad?n görmemi?tim. Kalças?n? o kadar k?vrak kullan?yordu ki be? dakika sonra ayn? anda ç??l?k ç??l??a bo?alm??t?k.
Art?k iyice ??marm??, sevi?tikçe aç?lan kafayla sabaha kadar yataktan ç?kmadan çal??m??t?k. Ertesi gün ö?leden sonra uyand???mda mutfakta, ye?il bornozuyla kahve içiyordu. Yan?na yakla??p dudaklar?ndan öptüm ve kahve makinesini aramaya ba?lad?m. Kahvem bitmeden bana harçl?k b?rakt???n? söylemi?ti. Ba?ta buna biraz al?nsam da ihtiyac?m oldu?unu bildi?ini, gece için en az?ndan ufak bir hediye olarak görmemi istedi?ini söylemi?ti. E tabi paradan güzel hediye bulamayaca??m için bende kabul etmi?tim. Tabii içeri gidip sigaram? alma bahanesiyle cebime bak?p iki benjamini görünce (iki tane yüz dolar) sevinçle mutfa?a geri geldim ve kahvemin sonuna denk gelecek bir sigara yakt?m. Midem kötü oldu?u için sigaray? yar?da söndürdüm. Janet’a çakt?rmadan yere bir ?eker dü?ürdüm ve masan?n alt?nda onu ar?yor gibi yapmaya ba?lad?m. O s?rada bornozunun aras?ndan yakla??p am?n? yalamaya ba?lad?m. Zaten squirt olay? da iyice ho?uma gitmeye ba?lam??t?. Araya dal?p doya doya yalay?p onu bo?altt?m. Masan?n alt?ndan ç?k?nca o da sandalyede üstüme ç?k?p en be?endi?im hareketleri tekrarlamaya ba?lad?. Son kez beraber bo?al?p oturduktan sonra ben du?a girmi?tim. Du?a gelmesini teklif etsem de yorgun oldu?unu söyledi. Du?tan ç?kt???mda o uyuyordu. K?yafetlerimi giyip evden ç?kt?m. Ç?kmadan önce bilgisayar?n? aç?p masaüstü resmini de?i?tirdim. Onun sevdi?ini bildi?im bir ?eyi masaüstü resmi yapm??t?m. bilgisayar?n üstüne te?ekkürler yaz?p ç?kt?m.
Bir dahaki bulu?mam?z çok gecikmemi?, bense daha birikmi?imden harcayamadan iki yüz dolar daha kazanm??t?m. Tabii bu son de?il…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Etiket(ler): , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Jigolonun An?lar? için 47 cevap

 1. Geri izleme:where to buy cialis in stores

 2. Geri izleme:viagra coupon

 3. Geri izleme:buy viagra online usa

 4. Geri izleme:natural viagra

 5. Geri izleme:sildenafil 20mg

 6. Geri izleme:generic viagra

 7. Geri izleme:viagra

 8. Geri izleme:lowest price cialis

 9. Geri izleme:how to get cialis

 10. Geri izleme:pills like cialis

 11. Geri izleme:buy cialis pills online

 12. Geri izleme:viagra online cheap

 13. Geri izleme:viagragates

 14. Geri izleme:generic viagra canada

 15. Geri izleme:generic cialis price

 16. Geri izleme:order viagra

 17. Geri izleme:buy generic viagra from europe

 18. Geri izleme:sildenafil nz buy

 19. Geri izleme:what is cialis taken for

 20. Geri izleme:canada viagra

 21. Geri izleme:cheapest viagra online

 22. Geri izleme:buy viagra

 23. Geri izleme:viagra 100mg online india

 24. Geri izleme:buy cheap generic viagra uk

 25. Geri izleme:20 mg sildenafil 680

 26. Geri izleme:cialis official site

 27. Geri izleme:how to order sildenafil from canada

 28. Geri izleme:new pill we testosterone viagra

 29. Geri izleme:cialis for women

 30. Geri izleme:where do i buy viagra in las vegas

 31. Geri izleme:vigra

 32. Geri izleme:sildenafil 50mg

 33. Geri izleme:order viagra online

 34. Geri izleme:buy generic viagra online

 35. Geri izleme:how does viagra work

 36. Geri izleme:order viagra no prescription

 37. Geri izleme:viagra no prior prescription overnight

 38. Geri izleme:buy viagra online

 39. Geri izleme:sildenafil citrate

 40. Geri izleme:best online pharmacy for viagra

 41. Geri izleme:viagra connect

 42. Geri izleme:viagra cheap online

 43. Geri izleme:viagra kopen

 44. Geri izleme:levitra

 45. Geri izleme:viagra connect walmart

 46. Geri izleme:viagra cialis

 47. Geri izleme:viagra pornhub

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.