Genç Misafirimiz, Bölüm 1

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Kar?m, “A?k?m, Ekrem bey telefon etti. Selim’in Miami’ye okumaya gelecegini ve ilk iki y?l bizle kalmas?n? istediklerini söyledi” dedi. Ekrem bey karimin babas?n?n patronuydu. Türkiyenin say?l? zenginlerindendi. Ailece cok yak?nd?lar. Kar?mla yeni evlendi?imde tan?m??t?m Selim’i. Çok küçükü o zaman. Bütün ?irketlerin tek varisi olarak büyütülüyordu. Annesinin de dü?künlü?ünden oldukça ??mar?k bir çocuktu. Kar?m ve bana a?bi abla gibi bakt??? için bize özel bir sayg?s? vard?. O yüzden bizi cok k?zd?rmazd? ama yine de yaramazl?k yapt???nda onu azarlard?k. Kar?m 10 ben 11 yas büyüktük ondan. Miami ye ta??nd???m?zda orta sondayd?. Sonra hiç görmemi?tik

Bu bütün düzenimizi bozacak bir teklifti bu. Evimiz ona bir oda vermemize müsaitti ama özgür hayat?m?z? çok etkileyicekti. Bu tepkimi hissetti?inde kar?m teklifi aç?klamaya ba?lad?. Ekrem bey o?lunun kontrolden ç?kmamas? için kendi ba??na de?il bizim evimizde kalmasini istiyordu. Bunun önemini ve bize zorlu?unu bildi?i için çok cömert bir teklifle geliyordu. Evin, arabalar?m?z?n bütün masraflar?n? kar??l?yor üstüne de yüklüce bir ayl?k gelir teklif ediyordu. Uzun tereddütler sonunda Kabul etme?e karar verdik. Ekrem beye hay?r demek de iyi bir ?ey de?ildi. ?lerde Selim i?lerin ba??na geçti?inde de bu ili?ki bizim için çok faydal? olurdu.

Ekrem bey ve e?i karar?m?za cok memnun oldular. Selim’in gelmesine daha aylar olmasina ra?men teklif ettikleri ödemelere hemen basladilar. Keyfimiz yerine gelmi?ti. Bir ay sonra k?sa bir tatil de, Selim’i ortam? bir görmesi icin gönderdiler. Hava alan?nda gördü?ümüzde tan?yamad?k. Uzun boylu yak???kl?, kocaman bir delikanli olmustu. Resimlerini göndermi?ti ama kafamizdaki küçük Selim’i silmeye yetmemi?ti resimler. Bütün s?cakl???yla bize sar?ld?. Bizde cok memnun olmu?tuk onu görmekten. Hala bize a?bi abla diyordu ama art?k kendinden emin, gösteri?li biri vardi kar??m?zda .

Arabada eve giderken heyecanla anlatmaya ba?lad?. Babas?n?n tek ba??na b?rakmamas? üstüne kendisi bizimle kalmayi o teklif etmis. Babasi da razi olmus. “Ben hep sizi örnek al?rd?m. Size özenirdim” dedi. “Dilek ablama hayrandim hep” dedi. Dilek de “Az m? koynumda uyuttum seni küçükken?” dedi. Ayni s?cakl?kla. Ben “Burda özel bir odan olacak ama…” dedim ?aka olarak. Güldük. ?akam?n yersiz oldugunu dü?ünüp biraz gerildim ard?ndan. Dilek, kendinden 10 ya? küçük o?lan?n böyle hayranligini duymaktan çok ho?lanm??t?. Ben biraz k?skanm??t?m ama gereksizdi k?skançl???m.

Evimizi cok be?endi Selim. “Bayildim. ” dedi., “Burada cok rahat edecegim.” Ben de “Derslerini de çal??acaks?n ama degil mi? Yoksa baban bize çok k?zar ” dedim. ” Yok, Tar?k a?bi. Tabii hic merak etme sen”

Aksam birlikte yak?ndaki bir restaurant a gittik arabayla ?ehri dola?t?rd?k. ?lk defa gordü?ü bu ?ehri hemen sevivermisti. Her yere hayranlikla bakiyordu. Saat farkindan uykusunun geldigini farkettik. Eve dönüp odas?na götürdük.

Dilek’le ba?ba?a kaldigimizda Selim’in korktu?umuz kadar rahatsizlik vermeyece?ini konustuk. Uyumlu bir genç olmu?tu. Ertesi gün hafta sonu oldugu icin Selim’e ?ehri gezdirmeye devam ettik.

Plaja gitti?imizde Selim “Bu ?ehri gerçekten cok sevdim” dedi, etraftaki birbirinden güzel k?zlar? göstererek. Hiç gizlemeden bak?n?yordu k?zlara. Sonra bana dönüp “Tabii hiç biri Dilek ablam?n eline su dökemez bunlar?n” dedi gülerek. Kar?m “Te?ekkür ederim Selim’cigim” dedi sevecen abla edas?yla . Kar?m?n vücudu çok iyiydi ama Selimin ya??tlar?na göre olgundu haliyle. Bacak ve kalçalar?ndaki selulitleri farkediliyordu artik. Vücudu da ta? gibi de?ildi. Ama bunlar? duymak ho?una gitmi?ti yine.” Ablas?n? da üzmek istemez hiç” diye gülümsedi Selim’e.

I?lerimizin rahat olmasi nedeniyle haftanin ilk günlerinde de mümkün oldugu kadar Selim’le vakit geçirmeye çal??t?k. Bu bizim de ho?umuza gitmi?ti. Kar?m?n ak?amlar? benimle daha ate?li sevi?ti?ini farkediyordum. Böyle çekici bir delikanl?n?n yanimizda olmas?, iltifatlar? kar?m? çok daha arzulu bir hale getirmisti. Bundan ?ikayet edemezdim. Bir gece bunu Dilek’e söyledi?imde, hic inkar etmedi. “A?k?m elimde büyüyen bu veleti bir erkek olarak görmek nas?l bir duygu anlatamam. Benden ho?lanmas? beni çok tahrik ediyor.” Bu kadar çabuk bunu kabullenmesi beni ?a??rtm??t?. Ilk tepkim ” Aman lütfen dikkat edelim çocuk farketmesin. Büyük rezalet olur. Sonra kontrolu kaybederiz.” Kar?m “Tabii a?k?m. Delimisin? Hic merak etme” diye bana sar?ld?. Sevi?meye ba?lad?k. ?tiraf?ndan sonra art?k hiç bir engeli kalmam??t? karimin bana kar?i. Daha de?i?ik sevi?iyordu benimle. Bir an kula??ma dudaklar?n? yakla?t?r?p “Selim, Sik ablani” diye fisildadi. K?skançl???ma ra?men öyle azd?rm??t?ki bu davran???, ta? gibi olmu? yara??m? kar?m?n s?r?l s?klam am?na dayad?m. O gözlerini kapam?? Selimi dü?ünürken içine kaydim. Onu hiç böyle azm?? görmemi?tim. T?rnaklar?n? s?rt?ma saplam?? “Sik beni Selim ! Sik beni!” soluyordu. Selimin odasi uzaktaydi ama duyaca??n? dü?ünüp rahatsiz oldum. Kar?m?n hali beni tekrar kendimden geçirdi. O altimda kas?l?rken bo?almaya ba?lad?m. Cok zamand?r böyle gelmedigimi farkettim. Kar?msa daha bo?almam??t?. Hemen bacak arasina indim ba??m? gömüp yalamaya ba?lad?m. Kulagimda kar?m?n “Seliiiiiiiiim! Seliiiiiiiiiiiim!” diye soluyan sesini duyuyordum. Cok geçmeden kar?m sars?larak geldi. Hala onun ismini say?kl?yordu. Oldu?um yerde kaldim. Onunla yüzle?mek istemiyordum henüz.

Bir kaç dakika sonra yukar? kay?p kar?ma sar?ld?m. Hiç konu?mad?k. O ?ekilde uyuduk.

Ertesi gün bunu konu?mad?k ama Selim’le gezmeye devam ettik. Selim hala her f?rsatta kar?ma iltifat ediyor bana ne kadar ?ansl? oldu?umu söylüyordu. Geceleri Dilek yine Selim’I dü?ünerek benimle sevi?iyordu. Haftan?n sonunda ?stanbul’a u?urlarken bize burada ne kadar mutlu oldu?unu ve bir an evvel gelip yerle?meyi istedi?ini söylüyordu. Sar?l?p vedala?t?k. Dilek’le çok daha uzun sar?ld?lar bir birlerine ama beni ?a??rtmad?.
Hava alan?ndan dönerken Dilek’le konu?mam gerekti?ini biliyordum. Selim’in okul için geldi?inde daha mesafeli davransak iyi olurdu. Dilek dinledi ama çok fazla gelmemi?ti kendi davran??lar? Yine de dikkat et dedim kafas?n? sallad?.

Aradan bir hafta geçmi?ti ki. Selim arad?. Okulun ba?lamas?n? beklemeden gelmeye raz? etmi?ti babas?n?. Üç gün sonra geliyordu. Biraz tedirgin oldum ama hay?r diyecek bir bahane de bulamad?m. Dilek mutlu olmu?tu. Selim’e az?p benimle ate?li sevi?ece?i için ben de mutlu olmal?yd?m.

Kar? koca oturup nas?l davranaca??m?z? tekrar konu?tuk. Evi düzenledik. Gözümüzde hala yaramaz bir küçük çocuk olan Selim için her ?ey haz?rd?.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Etiket(ler): , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Genç Misafirimiz, Bölüm 1 için 42 cevap

 1. Geri izleme:american free online dating site

 2. Geri izleme:cialis australia

 3. Geri izleme:cheapest viagra online

 4. Geri izleme:online viagra

 5. Geri izleme:canada viagra

 6. Geri izleme:viagra samples

 7. Geri izleme:generic viagra 100mg

 8. Geri izleme:get cialis online

 9. Geri izleme:tab cialis 20mg

 10. Geri izleme:how much are cialis pills

 11. Geri izleme:cialis official site

 12. Geri izleme:viagra cheap

 13. Geri izleme:viagra without a doctor prescription

 14. Geri izleme:sildenafil

 15. Geri izleme:buy real viagra online

 16. Geri izleme:where can i buy viagra without a prescription

 17. Geri izleme:buy generic viagra from europe

 18. Geri izleme:how long does cialis last 20 mg

 19. Geri izleme:buy viagra

 20. Geri izleme:where can i purchase cialis

 21. Geri izleme:australia viagra price

 22. Geri izleme:where do i get viagra

 23. Geri izleme:20mg sildenafil

 24. Geri izleme:where to order cialis

 25. Geri izleme:buy viagra with prescription

 26. Geri izleme:over the counter herbal viagra

 27. Geri izleme:where can i get gold max female viagra

 28. Geri izleme:tadalafil warnings

 29. Geri izleme:do i need prescription to buy viagra in canada

 30. Geri izleme:taking viagra

 31. Geri izleme:sildenafil 100mg

 32. Geri izleme:viagra buy

 33. Geri izleme:sildenafil viagra

 34. Geri izleme:viagra history

 35. Geri izleme:viagra no prior prescription overnight

 36. Geri izleme:viagra alternatives

 37. Geri izleme:viagra otc

 38. Geri izleme:cost of viagra

 39. Geri izleme:viagra cock

 40. Geri izleme:generic viagra

 41. Geri izleme:viagra generic

 42. Geri izleme:viagra connect walgreens

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.